Bu Sayfa bas

Görev Yetki ve Sorumluluklar

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR TANIMI

  

GÖREV TANIMLARI

        BAŞHEKİM:

 1. Muş Ağız ve diş ağız sağlığı merkezinin tüm hizmet ve işlemlerini kanun tüzük, yönetmelik hükümleriyle kendilerine verilen yetki ve sorumluluk dahilinde Sağlık Bakanlığının emirlerine uygun olarak en iyi şekilde yapılmasını sağlar.

 

 1. Muş Ağız ve diş ağız sağlığı merkezinin çağdaş tıbbın gereklerine uygun etkin ve ekonomik bir sağlık hizmeti verilmesini sağlayacak tıbbi, idari ve teknik tedbirleri alır.

 

 1. Muş Ağız ve diş ağız sağlığı merkezindeki tüm personelin işlerine devamlılıklarını yönetmelik ve emirlerle kendilerine verilen görevleri gereği gibi yapıp yapmadıklarını izleyip denetler.

 

 1. Emri altında çalışanların sicil raporlarını doldurur.

 

 1. Muş Ağız ve diş ağız sağlığı merkezinin personel ihtiyacını tespit eder ve Sağlık bakanlığına teklifte bulunur.
 2. Yapılan uygulamalara rağmen devamsızlıkta ve görev yapmamakta veya görevini aksatmakta direnen personel hakkında 657 sayılı devlet memurları kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapar

 

 1. Tıbbi istatistik cetvellerinin vaktinde hazırlanarak ilgili makam gönderilmesini sağlar.

 

 1. Disiplin kurulu toplantılarının gün ve gündemini tespit eder bu toplantıya başkanlık eder.

 

 1. Hizmet içi programlarının en iyi şekilde uygulanmasını sağlar.

 

 1. Yönetimin gözden geçirmesine başkanlık eder.

 

 1. Kalite yönetiminin uygulanması ve hasta şartlarının yerine getirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesini sağlar.
 2. Sağlık Bakım hizmetlerini yürütür.

       HASTANE MÜDÜRÜ:

 1. Baştabipliğe bağlı olarak kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca yürütmekle yükümlü ve yetkilidir.

 

 1. Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Baştabibin vereceği talimata göre sonuçlandırır.

 

 1. Satınalma depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar.

 

 1. Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar.

 

 1. İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamakla genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev yetki ve sorumluluklarını belirlemekle yükümlü ve doğrudan baştabibe karşı sorumludur.

 

 1. Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle yürütür.

 

 1. Kurumun periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek merciine gönderir. Keza sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin de kurumca zamanında düzenlenip ait olduğu makama gönderilmesini sağlar.

 

 1. Bulaşıcı hastalıklar teşhisi konulan vakaları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı bir şekilde haber verir.
 2. Merkezin çevre düzeninden sorumludur.

 

 1. Günlük hasta ve personel iaşelerini yaparak Başhekime teslim eder.

 

 1. Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır ve faaliyetlere katılır.

 

 1. Bölümüyle ilgili kayıtların düzenli tutulup muhafaza edilmesini sağlar.

 

 1. Cihaz arızalarını değerlendirerek hastane içinde çözülmesini veya teknik atölyeye sevkini veya hizmet alımını sağlar.

       BAŞHEKİM SEKRETERİ:

 1. Başhekimlik sekreterliğinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

 

 1. Sekreterlikte kullanılan telefon, faks gibi aletlerin düzeninden ve bakımından sorumludur.
 2. ADSM ve ADSM dışından gelen telefonlara açık, düzgün bir dilde cevap vererek, istekleri imkan nispetinde süratle yerine getirir.

 

 1. Sekreterliği hiçbir şekilde boş bırakmaz.
 2. Sekreterliğin düzen ve bakımını sağlar.

 

 1. Mesai bitiminde polikliniklerden gelen Günlük Poliklinik İcmal Cetvelini dosyalar.

 

 1. Başhekimin bulunmadığı zamanlarda gelen telefonların, alınan notların eksiksiz olarak Başhekime iletilmesini sağlar

 

 1. Başhekimliğe danışmak için gelenleri dinler, başka birimleri ilgilendiriyorsa ilgili birimlere gönderir, Başhekimle görüşmesi gerekenlerin ise Başhekimle görüşmesini sağlar.

 

 1. Başhekimlikten görüşmek için randevu almak isteyenleri kendisi Başhekimle görüşerek saatini karşı tarafta randevu talebinde bulunan ilgiliye bildirir ve saatinde Başhekimle görüşülmesini sağlar.

 

 1. Amiri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

 

 1. Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır ve faaliyetlere katılır.

 

 1. Bölümüyle ilgili kayıtların düzenli tutulup muhafaza edilmesini sağlar.

 

 1. Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak çalışır.

       DİŞ HEKİMİ :

 1. Diş polikliniğinde yürütülen diş teşhis ve tedavi hizmetlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

 

 1. Diş polikliniğinde bulunan tıbbi cihaz araç, gereç ve malzemelerin istem, saklama ve yerinde kullanılıp sarf edilmesinden sorumludur.

 

 1. Diş polikliniğindeki kayıtların düzgün tutulmasından sorumludur.

 

 1. Kullandığı kirli tıbbi sarf malzemeyi (kirli eldiven, enjektör vb.) enfeksiyona sebep olmayacak şekilde derhal çöpe atmalıdır veya atılmasını sağlamalıdır.

 

 1. Poliklinik hizmetli personelinin çalışmasını kontrol ve koordine eder.

 

 1. Poliklinikte ihtiyaç duyduğu malzemelerin istemini yapar ve teknik şartnamelerini hazırlar.

 

 1. Ürettiği tıbbi atıkları ve tehlikeli atıkları kuralına uygun bir şekilde ayrıştırmalıdır.

 

 1. Hastanemiz kalite yönetim sistemine ve hastanemiz kurallarına uygun olarak çalışır.

 

 1. Birimindeki arızaları Hastane Müdürlüğüne bildirir.

 

 1. Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır ve faaliyetlere katılır.

 

 1. Bölümüyle ilgili kayıtların düzenli tutulup muhafaza edilmesini sağlar.

       DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ:

 1. Diş tabipleri ve ağız, diş ve çene ile ilgili uzman tabiplerin hastadan almış oldukları ölçülere ve onların direktiflerine göre laboratuvarda çeşitli protezleri hazırlar.

 

 1. Laboratuvar malzemesinin temizlik ve bakımını ve laboratuvarın düzenini sağlar.

 

 1. Kayıtları ve istatistikleri tutar.

 

 1. Gereğince diş tabibine veya uzmana yardım eder.

 

 1. Birimde ihtiyaç duyulan malzemelerin istemini yapar ve teknik şartnamesini hazırlar.

 

 1. Birimindeki arızaları Hastane Müdürlüğüne bildirir.

 

 1. Ürettiği tıbbi atıkları ve tehlikeli atıkları kuralına uygun bir şekilde ayrıştırmalıdır.

 

 1. Laboratuvarda kullanılan aletlerin işi bittikten sonra veya mesai bitiminde kapatmaktan ve kapatılmasının kontrolünden sorumludurlar.

 

 1. Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır ve faaliyetlere katılır.

 

 1. Bölümüyle ilgili kayıtların düzenli tutulup muhafaza edilmesini sağlar.

 

 1. Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak çalışır.

       DİŞ TEKNİSYENİ:

 1. Atıkların yasal yönetmeliklere, prosedür ve talimatlara uygun olmasını kontrol etmekten sorumludurlar.

 

 1. Enjektörlerin hazırlanmasından sorumludur.

 

 1. Ağız içi çalışmalarda ara malzemelerin teminini sağlamaktan sorumludurlar.

 

 1. Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun sağlanmasından sorumludurlar.

 

 1. Poliklinik kayıtlarının tutulmasından sorumludurlar.

 

 1. Diş polikliniği ile ilgili istatistiklerin düzenli bir şekilde yapılmasından sorumludurlar.

 

 1. Randevuların randevu defterine kayıt edilmesinden, hastalara yazılı olarak bildirilmesinden ve takibinden sorumludurlar.

 

 1. Sağlık karnelerinin doldurularak hekime onaylatılması

 

 1. Servis malzemesinin temizlik ve bakımını ve servisin düzenini sağlar.

 

 1. Gerektiğinde diş tabibine veya uzmana yardım eder.

 

 1. Ürettiği tıbbi atıkları ve tehlikeli atıkları kuralına uygun bir şekilde ayrıştırmalıdır.

 

 1. Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır ve faaliyetlere katılır.

 

 1. Bölümüyle ilgili kayıtların düzenli tutulup muhafaza edilmesini sağlar.

 

 1. Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak çalışır.

       RÖNTGEN TEKNİSYENİ:

 1. Çekim için başvuran hastaların belge kontrollerini yaparak ilgili birimin Röntgen Laboratuarı Defterine kaydını yapar.
 2. Hekim tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği gerektiren grafiler dışında kalan her türlü radyografileri çeker.
 3. Filmlerin banyolarının yapılması ve ilgili polikliniklere teslimini sağlar.
 4. Banyo işlemi yapılmış filmlerin kontrastının iyi olup olmadığını kontrol ederek lüzumu halinde tekrar çekimini sağlar.
 5. Grafisi çekilecek hastalara hazırlanmaları hususunda gerekli talimatlar verir.
 6. Röntgen laboratuarında her türlü cihaz ve araçları kullanmaya hazır bulundurur, gerektiğinde işletip kullanılır.
 7. Cihazların ve diğer demirbaş eşyanın bakım ve korunmasını sık sık kontrol ile arıza ve eksiklikleri zamanında yetkililere bildirir.
 8. Servisin İstatistiklerinin zamanında yapılmasını sağlar.
 9. Adli vakalara ve iş kazalarına ait grafilerin düzenli saklanmasını sağlar.
 10. Faaliyet alanı ile ilgili Başhekimin verdiği diğer görevleri yerine getirir.
 11. Hatalı çekimleri kayıt altına alır.
 12. Kalite Yönetim Sistemine uygun çalışır.
 13. Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır ve faaliyetlere katılır.
 14. Bölümüyle ilgili kayıtların düzenli tutulup muhafaza edilmesini sağlar.

       HASTA HAKLARI SORUMLUSU:

 • ADSM misyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar.
 • Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır ve faaliyetlere katılır.
 • Bölümüyle ilgili kayıtların düzenli tutulup muhafaza edilmesini sağlar.
 • Hastanın kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi ile işbirliği yapar (ADSM, iş, okul, vb.) tedaviye yardımcı olmalarını sağlar.
 • Hastanın gerektiğinde sosyo-ekonomik tetkikini yaparak ADSM harcamalarına katılıp katılmayacağını araştırır ve değerlendirir. Maddi yetersizliği olanlara diğer dış kurumlardan sürekli veya geçici destek sağlamasına yardımcı olur.
 • ADSM ile diğer sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili kurumlar arasında baştabibin izni ile işbirliği sağlayarak kurumun gelirini artıracak program ve çabalara katılır.
 • ADSM sonrası oluşacak kişisel ve ailevi sorunların çözümüne toplumsal ve ekonomik koşulların yeniden düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Özürlü kimlik kartı başvurularını kabul eder, değerlendirmesini yapar, gerekli birime yönlendirir.
 • Hasta haklarında görev alır. Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi ve tanıtımına katkı sağlar.
 • Hizmet kalitesini artırıcı araştırma ve eğitsel programlara katılım sağlamak.
 • Personelin motivasyonunu artırmak ve personelin kaynaşmasını sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler organizasyon düzenler.
 • Yaptığı faaliyetleri hastanemiz kalite yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirir.

       KALİTE VE PERFORMANS SORUMLUSU (YÖNETİM TEMSİLCİSİ):

 1. ADSM’de Kalite Yönetimi Sisteminin kurulmasından, bu sistemin geliştirilmesinden, uygulanmasından ve devam ettirilmesinden sorumludur.
 2. Sağlık Bakanlığının kalite performans kriterlerinin hastanemizde uygulanmasını sağlar.
 3. Tüm çalışmalarını firmanın belirlediği Kalite Politikası ve hedeflerle, ve stratejilere göre yürütür.
 4. Kalite sisteminin iyileştirilmesi amacıyla, kalite sisteminin performansı konusunda yönetime bilgi verir.
 5. Kurumdaki birim amirleri ile gerekli iletişimi sağlayarak kalite sisteminin iyileştirilmesi yönünde çaba sarf eder.
 6. Yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarına gündem hazırlar.
 7. Toplantı gündemini ve tarihini toplantıya katılacak kişilere duyurmakla sorumludur.
 8. Yönetimin gözden geçirme toplantılarında not alma ve rapor yazma görevini üstlenir. Toplantı sonunda, toplantıda alınan kararları rapor haline getirerek kararların, takipçisi
 9. Hizmet ve kalite sistemiyle ilgili iç ve dış tetkiklerde, tetkikçilere ADSM  adına gereken ilgi ve alakayı göstermekle yükümlüdür.
 10. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerle ilgili çalışmalara katılır, bu faaliyetleri takip ederek sonuçlanmasını sağlar.
 11. Kurumda çalışan personele kalite bilincinin kazandırılması yolunda çalışmalar yapar.
 12. Yapılacak personel eğitimi için birim amirlerinden gelen istekleri yönetime bildirir. Firma içinde ve firma dışında yapılan personel eğitimlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığının takibini yapar.,
 13. Firma kalite politikası ve stratejilerinin uygulanması, hedeflerinin tutturulması ve devam ettirilmesi yolunda çaba sarf eder.
 14. İç kalite tetkiklerinin planını yapar, tetkiklere bizzat katılır veya takip eder. Takip tetkiklerinin yapılmasını sağlayarak, giderilemeyen olumsuzlukları “Yönetimin Gözden Geçirme” toplantılarında yönetime sunar.
 15. Düzeltici ve önleyici faaliyetleri bizzat kontrol eder.

16.Kalite yönetim sistemine uygun çalışır ve tüm personelin kalite yönetim sistemine uygun çalışması için ihtiyaç duyulan faaliyetleri gerçekleştirir.

       AYNİYAT SAYMANI:

 1. Ambara girecek ve buradan çıkacak her türlü malzemenin kabul, giriş ve çıkış işlemlerini bu yoldaki kurum mevzuatına göre yürütür.
 2. Ambarın düzen ve temizliğini sağlar.
 3. Her türlü malzemelerin özelliklerini kaybetmeyecek ve bozulmayacak şekilde muhafaza edilir.
 4. Ambarın sayım ve tartılarını ilgili mevzuat gereğince zamanında yapar. Görülen noksan ve fazlalıkları kurumun fire talimatnamesine göre tespit ederek neticeyi ADSM Müdürü’ne bildirir.
 5. Ambarda bulunması gereken her türlü ihtiyaç maddelerinden azalanlarla, uzun zaman sarf edilmeden, özelliklerini kaybetme durumu gösterenleri tespit ederek vaktinde ADSM Müdürü’ne bildirir.
 6. Ambara girecek maddelerin Muayene ve tesellüm komisyonlarında tabi üye olarak bulunur. Bunlara ait belgeleri ve diğer belgeleri düzenler. Şartnamesine uygun olmayışı ve diğer nedenlerle komisyonca ret edilen maddelerden acil ihtiyaç olanlar için ADSM Müdürü’ne bilgi vererek teminini sağlar.

 

 1. Ambara giren malzemeleri Bilgisayar stok kartlarına kaydeder. Günlük iaşe tabelası ve malzeme talep çıkış fişi karşılığında çıkışını yapar.
 2. Temizlik ve diğer malzemelerini malzeme talep ve çıkış fişine göre ambardan çıkarır.
 3. Ambarda bulunması gereken malzemeleri önceki sarf miktarlarını dikkate alarak temin eder.
 4. Ambardaki malzemelerin kritik stok seviyelerinin (KSS) ihtiyaçlar doğrultusunda belirler.
 5. KSS’nin altındaki malzemeler için satınalmaya istem de bulunur veya idareye bildirir.
 6. Depoların yerleşim krokilerini hazırlar ve depoda muhafaza edilen ürünleri kolayca ulaşabilecek şekilde düzenler, tanımlar.

       HEMŞİRE:

 1. Hastanemiz polikliniğinde çalışan hemşireler polikliniğin her türlü düzeninden birinci dereceden sorumludur. Düzeni sağlarken tüm ekipmanların ve malzemenin yerini belirleyerek etiketler ile tanımlamaktan sorumludur.
 2. Poliklinikleri temizleyen temizlik personelinin temizliklerini uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmekten sorumludur.
 3. Polikliniklerdeki ünitelerin hazırlanmasından sorumludur.
 4. Polikliniklerde hastaları hazırlamaktan sorumludur.
 5. Hekim polikliniğe gelmeden önce tablaların üzerine temiz pamuk, kirli pamuk kutularını ve sprey anestezi ilacını hazır bulundurmalıdır. Hekimin işi bittikten sonra tekrar toparlamalı. Kirli pamuk kutusunu gerektikçe (doldukça veya her saat başı) boşaltılmalı.
 6. Diş Ünit tablanın üzerini temizlemekten ve diş ünitesi üzerinde bulunan döner aletleri dezenfekte etmekten ve hazır halde bulundurmaktan sorumludur.
 7. Hekimin kullandığı sarf malzemelerin enfeksiyona sebep olmayacak şekilde bertarfını sağlamalı. (Enjektör, eldiven vb.)
 8. Diş ünitesi aletlerinin aparatlarını çıkarıp takarken diş ünitesine ait herhangi bir parçanın kayıp edilmemesine dikkat etmelidirler.
 9. Enjektörlerin hekimlerin verdiği talimatlar doğrultusunda hazırlanmasından ve çekilmesinden sorumludurlar.
 10. Poliklinikte hekimi her konuda asiste etmekten sorumludur.
 11. Polikliniklerdeki ilaçların miatlarını kontrol etmekten sorumludur.
 12. Steril olan ekipmanların takibinden ve temininden sorumludur.
 13. Steril ekipman ile steril olmayan ekipmanların birbirine karışmasını engelleyecek tedbirler almalıdır.
 14. Kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile alet, ilaç ve sair malzemeyi iyi bir şekilde saklamaya ve bunları yerine göre kullanmaya ve ilgili tabipler tarafından istendiği zaman hazır bulundurmaya, bunların dikkatsizlik ve israf suretiyle boşa gitmelerini önlemek zorundadırlar. Bu gibi şeylerin kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybından sorumludurlar.
 15. Kendilerine teslim edilen eşya, ilaç ve malzemeyi polikliniklerde dolaplarda saklarlar. Bu dolapların düzenli ve tasnifli olması, ilaçların üzerinde etiketlerinin bulunması, güve, karınca ve sair böceklerden, sıcaktan, soğuktan ve ışıktan korunması hususunda gerekli tedbirleri alırlar.
 16. Polikliniklerde genel hizmetlerinin ve temizliklerinin yolunda gitmesini kontrol eder ve sağlar.
 17. Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 18. Polikliniklerde mesai bitiminde tüm cihazları yerine yerleştirerek kapatılmasından sorumludurlar.
 19. Başhekim tarafından kendisine verilen görevi yerine getirmekten sorumludur.

       STERİLİZASYON HEMŞİRESİ :

 1. Polikliniklerde oluşan kirli ekipmanların toplanmasını sağlamaktan sorumludur.
 2. Toplanan ekipmanları yıkamaktan sorumludur. Yıkama esnasında enfeksiyon programındaki tedbirleri almaktan sorumludur.
 3. Sterilizasyon ünitesinin temizliğinden ve düzeninden sorumludur.
 4. Ünitede ihtiyaç duyulan malzemeyi korumaktan takip etmekten ve vaktinde temin edilmesini sağlamaktan sorumludur. Stokların tutulmasından sorumludur.
 5. Kirli ve steril ekipmanın karışmasını engellemek için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.
 6. Otoklavları kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanmaktan sorumludur.
 7. Otoklavın bakımını bakım takip formu doğrultusunda yapmaktan ve kayıt altına almaktan sorumludur.
 8. Kendi bölümünde bulunan cihazların tümünün bakım planlamasını yapmaktan ve bu plana uygun olarak bakımları yapıp kayıt altına almaktan sorumludur.
 9. Kirli ekipmanların yıkandığı kapların farklı işlemlerde kullanılmasını engellemek için tanımlama gibi gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.
 10. Her sabah ilk yüklemede otoklavların ekipmanları tam olarak steril edip etmediğini indikatörler ile doğrulamaktan sorumludur.
 11. İndikatörleri muhafaza etmekten ve indikatör gerektiğinde temininden sorumludur.
 12. Cihazlara yapılan günlük yüklemeleri kayıt altına almaktan sorumludur.
 13. Cihazlardaki arızayı teknik servise arıza bildirim formu ile bildirmekten sorumludur.
 14. Enfeksiyon programına uygun bir şekilde temizlik faaliyetlerini yerine getirmelidir.
 15. Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 16. İzin rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi bildirir.
 17. Başhekim tarafından kendisine verilen görevi yerine getirmekten sorumludur.

       POLİKLİNİK TEMİZLİK PERSONELİ:

 1. Kendisine verilen polikliniklerin temizliğinden sorumludur.
 2. Her sabah polikliniklerde yerleri paspaslamak, mobilyaların ve ünitenin tozunu almaktan, süpürgelikleri silmekten, pencere kenarlarını silmekten ve kreşuvarı temizlemekten sorumludur. Bu faaliyetleri gün içinde gerektikçe tekrarlamaktan sorumludur.
 3. Kendisine verilen poliklinikleri her 15 dakikada 1 defa ziyaret ederek temizlik faaliyetini gerçekleştirir. Polikliniğe her girdiğinde kreşuvarı ve lavaboları yıkamaktan, temizlemekten, bol ve bol kaşığını yıkayıp temizlemekten sorumludur.
 4. Gerçekleştirdiği temizlik faaliyetlerini enfeksiyon önleme rehberinde belirtilen şekilde tedbirler alarak gerçekleştirmekten sorumludur.
 5. Tıbbi atıkları taşımaktan ve toplamaktan sorumlu ise tıbbi atıkları gün sonunda toplamaktan ve taşımaktan sorumludur.
 6. Poliklinik hemşiresi tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.
 7. Polikliniklerin belirlenen periyodik rutin temizliklerini gerçekleştirmekten sorumludur.
 8. Gerçekleştirdiği temizlik faaliyetlerini talimatlara uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur.
 9. Şefleri tarafından verilen görevleri yapmaktan sorumludurlar.

       STERİLİZASYON ÜNİTESİ TEMİZLİK ELEMANI:

 1. Sterilizasyon ünitesi hemşireleri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.
 2. Enfeksiyon önleme rehberine uygun bir şekilde çalışmaktan sorumludur.
 3. Sterilizasyon ünitesinin genel temizliğinden sorumludur.
 4. Gerçekleştirdiği faaliyetleri talimatlar doğrultusunda gerçekleştirmekten sorumludur.

       LAVABO WC VE KORİDOR TEMİZLİK ELEMANLARI:

 1. Lavabo ve WC’lerin temizliklerini yapmaktan sorumludurlar.
 2. Lavabo ve WC’lerde bulunan temizlik takip formlarını doldurmaktan sorumludur.
 3. WC’leri mümkün olduğunca sık kontrol etmeli ve temizlemelidir.
 4. Koridorların çamur ve kirlenmesini engelleyecek tedbirleri almalıdır. Gün içinde koridoru temiz tutmalıdır.
 5. Öğlen arası koridoru paspaslayarak temizlemelidir.
 6. Akşam iş bitiminde bütün koridoru silerek temizlemelidir.
 7. Temizlik faaliyetlerini enfeksiyon önleme programına uygun olarak gerçekleştirmelidir.
 8. Temizlik faaliyetlerini gerçekleştirirken enfeksiyon önleme rehberi doğrultusunda gerçekleştirirler.

       VERİ ELEMANI:

 1. Kendisine verilen bilgisayarı kendisine verilen görev ile ilgili kullanmaktan sorumludur.
 2. Görev yerindeki hekim, amirin verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmaktan sorumludur.
 3. Görevini hastane kuralları ve kalite yönetim sistemi doğrultusunda gerçekleştirmekten sorumludur.
 4. Sabah göreve geldiklerinde hastalar ile ilgili veri kaydı yapılacak evrakları kontrol etmelidirler ve tamamlamalıdırlar. (Örneğin: Hasta raporları, müstehap belgeleri vb.)
 5. Hastaların görmüş olduğu faaliyetleri eksiksiz bir şekilde otomasyona işlemekten sorumludur.
 6. Başvuran hastalar arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın işlemlerini gerçekleştirmekten sorumludur.
 7. Hastane Başhekimi veya Hastane Müdürü tarafından onaylanmış olan öncelik kartına sahip olan yaşlıların engellilerin işlemlerini önceden yapmaktan.
 8. Hastanemize başvuran ve önceliği olan kesimi bilmekten sorumludur. (Örneğin Sağlık personeli, birinci derece sağlık personeli akrabası, hakim, savcı, gazi, engeli, yaşlı vb.)
 9. Kendi çalıştıkları bilgisayarların arızalarını bildirmekten sorumludurlar.
 10. Mesai bitiminde bilgisayarlarını kapatıp gerekli güvenlik tedbirlerini alarak görev yerlerini terketmelidirler.
 11. Amirlerine karşı saygılı olmalı.
 12. Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 13. Veri elemanı poliklinik defterlerinin kaydını yapmaktan sorumludur.

       DANIŞMA GÖREVLİSİ:

 1. Hastaneye gelen hastaların koridordaki düzeninin sağlanmasından sorumludur.
 2. Merkezimize gelen hastalara güler yüzlü bir şekilde yol göstermek ve yönlendirmekten sorumludur.
 3. İşlemlerini yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli hastaları karşılamak, yer bulmak ve gerekli durumlarda işlemini yapmaktan sorumludur.
 4. Danışma bankosuna başvuran kişileri bilgilendirmekten sorumludur.
 5. Sağlık merkezimizde o gün çalışan hekimleri ve çalıştıkları poliklinikleri bilmek zorundadır. Hastalar sorduğunda bu konu hakkında hastaları bilgilendirmekten sorumludur.
 6. Yaşlı ve Engelli Hastalar için “Yaşlı ve Engelli Kartı” düzenlemekten ve bu kartları Başhekim veya Hastane Müdürüne imzalatmaktan sorumludur.
 7. Mesai saatleri içinde sürekli danışma bankosunda bulunmaktan sorumludur.
 8. Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 9. Amirleri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

PERSONEL NİTELİKLERİ TABLOSU:

Personel Çalıştığı bölüm Nitelik profili
Başhekim Üst Yönetim Diş Hekimi olmalı

Sağlık bakanlığı veya valilik tarafından asil veya vekaleten atanmış olmalı

Hastane Müdürü Üst Yönetim En az 4 yıllık fakülte mezunu olmalı

Asgari 10 Yıl hizmeti olmalı

Sağlık bakanlığı tarafından asil veya vekaleten atanmış olmalı

Diş Hekimi Sağlık hizmetleri 5 Yıllık diş hekimliği fakültesi mezunu olmalı.

Sağlık bakanlığı tarafından atanmış olmalı

İletişim Eğitimi almış olmaları gerekmekte

Enfeksiyon eğitimi almış olmalı

Tıbbi atık eğitimi almış olmalı.

Hemşire Poliklinikler Sağlık yüksek okulu veya sağlık meslek lisesi mezunu olmalı

İletişim eğitimi almış olmalı

Enfeksiyon eğitim almış olmalı

Tıbbi atık eğitimi almış olmalı

Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi almış olmalı

Sterilizasyon Hemşiresi Sterilizasyon Ünitesi Sağlık yüksek okulu veya sağlık meslek lisesi mezunu olmalı

İletişim eğitimi almış olmalı

Enfeksiyon eğitim almış olmalı

Tıbbi atık eğitimi almış olmalı

Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi almış olmalı

Otoklav cihazı ile ilgili eğitim almış olmalı.

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon ile ilgili eğitim almış olmalı.

Satın alma Memuru Hastane Müdürlüğü Hastane müdürü tarafından atanmış olmalı

UBB Konusunda eğitim almış olmalı

Bilgisayar office uygulamalarını kullanıyor olmalı.

Ayniyat Saymanı Hastane Müdürlüğü Bakanlık tarafından atanmış olmalı.

ÇKYS konusunda eğitim almış olmalı

Otomasyon eğitimi almış olmalı

Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi almış olmalı

Yazı işleri memuru Hastane Müdürlüğü Hastane Müdürü tarafından atanmış olmalı

Otomasyon eğitimi almış olmalı

Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi almış olmalı

Danışma Hastane Müdürlüğü En az lise mezunu olmalı

İletişim eğitimi almış olmalı ve konuştuğu dili iyi kullanabilmeli

Hastane işleyişi ile ilgili genel bilgilere sahip olmalı. Hastaları bilgilendirebilecek kabiliyette olmalı.

Diksiyonu düzgün ve presentible olmalı

Veri Elemanı Hastane Müdürlüğü En az lise mezunu olmalı

Bilgisayar konusunda sertifikalı olmalı. (Tercihen 2 yıllık bilgisayar ile ilgili MYO bölümlerinden mezun olmalı)

Otomasyon programı hakkında eğitim almış olmalı

Temizlik Personeli Hastane Müdürlüğü Okur yazar olmalı

Enfeksiyon eğitimi almış olmalı

Tıbbi atık eğitimi almış olmalı

Hepatit B aşılarının veya antikorunun olması lazım.

Kalite Yönetim ve temizlik ile ilgili uygulama Eğitimi almış olmalı

Temizlik Personeli Tıbbi Atık Taşıyan Okur yazar olmalı

Enfeksiyon eğitimi almış olmalı

Tıbbi atık eğitimi almış olmalı

Hepatit B aşılarının veya antikorunun olması lazım.

Kalite Yönetim ve temizlik ile ilgili uygulama Eğitimi almış olmalı

Tıbbi atık taşıma ve toplama eğitimi almış olmalılar

Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Personeli Sterilizasyon Ünitesi Okuryazar olmalı

Enfeksiyon eğitimi almış olmalı

Tıbbi atık eğitimi almış olmalı

Hepatit B aşılarının veya antikorunun olması lazım.

Kalite Yönetim ve temizlik ile ilgili uygulama Eğitimi almış olmalı

Tıbbi atık taşıma ve toplama eğitimi almış olmalılar

Otoklav cihazı kullanım eğitimi almış olmalı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon talimatı hakkında ayrıntılı eğitim almış olmalı ve bu konularda bilgi sahibi olmalıdır.

Portör Muayenelerini 6 ayda 1 defa yaptırmalı.

Diş Protez Teknisyeni Protez Laboratuarı Sağlık meslek lisesi diş protez bölümü veya 2 yıllık MYO diş protez bölümü mezunu olmalı.

Enfeksiyon eğitimi almış olmalı

Tıbbi atık eğitimi almış olmalı

Kalite Yönetimi ile ilgili uygulama Eğitimi almış olmalı

Röntgen Teknisyeni Röntgen Röntgen teknisyeni yok.
Hasta Hakları Sorumlusu Hasta Hakları Birimi En az lise mezunu olmalı

Başhekim tarafından atanmış olması gerekmekte.

Hasta hakları eğitimi almış olması gerekmekte.

Kalite Performans Sorumlusu Kalite ISO 9001:2008 Temel Eğitimi almış olmalı

İç Tetkik Eğitimi almış olmalı

Güvenlik Elemanı Güvenlik Yetkili kuruluşlardan güvenlik personeli eğitimi alıp bu belgeye sahip olmalıdır.

 

ATAMA,GÖREVLENDİRME VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ (GÖREV DEVRİ)

Atama işlemleri

(1) Birlik içerisinde yer alan sağlık tesisleri arasında yapılacak naklen atama işlemleri ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi ile Bakan ve Müsteşarın yetkisinde bırakılmış olan atama işlemleri hariç olmak üzere; her derece ve unvandaki personelin atama ve nakil işlemleri doğrudan Kurum Başkanı tarafından yapılır.

(2) Kurum Başkanı gerektiğinde bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle merkez teşkilatında alt kademelere, birden fazla birlik kurulan illerde ise aynı il içerisindeki birlikler arasında yapılacak atama işlemleri bakımından koordinatör birlik Genel Sekreterine devredebilir.

(3) Birlik içerisinde yer alan sağlık tesisleri arasında her derece ve unvandaki personelin ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılacak atama ve nakil işlemleri Genel Sekreter tarafından yapılır. Genel Sekreter gerektiğinde bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle idari hizmetler başkanına devredebilir.

Görevlendirme işlemleri

(1) Birden fazla birlik kurulan illerde bu birlikler arasında yapılacak geçici görevlendirme işlemleri ile aynı birlik içerisinde yer alan sağlık tesisleri arasında yapılacak geçici görevlendirme işlemleri ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi ile Bakan ve Müsteşarın yetkisinde bırakılmış olan geçici görevlendirme işlemleri hariç olmak üzere, her derece ve unvandaki personelin geçici görevlendirme işlemleri Kurum Başkanı tarafından yapılır.

(2) Kurum Başkanı gerektiğinde bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle merkez teşkilatında alt kademelere devredebilir.

(3) Birden fazla birlik kurulan illerde bu birlikler arasında yapılacak geçici görevlendirme işlemleri, ilgili birlik Genel Sekreterlerinin uygun görüşü üzerine koordinatör birlik Genel Sekreteri tarafından; aynı birlik içerisinde yer alan sağlık tesisleri arasında yapılacak geçici görevlendirme işlemleri ise birlik Genel Sekreteri tarafından yapılır. Gerektiğinde bu yetki sınırları açıkça belirlenmek suretiyle tıbbi hizmetler ya da idari hizmetler başkanına devredilebilir.

Özlük işlemleri

(1) Kurum taşra teşkilatında görevli her derece ve unvandaki personelin izin, terfi, emeklilik, istifa, görevden çekilmiş sayılma gibi özlük işlemleri, bu Yönergeye dayanılarak yürürlüğe konulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İmza Yetkileri Yönergesi ile belirlenen yetkililer tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
KALİTE BİRİMİ

 

KALİTE DİREKTÖRÜ BAŞHEKİM

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musadsm.gov.tr/?page_id=422